Cenník

(platný od 01.01.2018)

Dôležitý oznam

Zhodnotenie

Poradové číslo Katalógové číslo Názov Cena bez DPH / t Cena s DPH / t
1 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 82,50 € 99,00 €
2 15 01 02 Obaly z plastov 82,50 € 99,00 €
3 15 01 03 Obaly z dreva 10,00 € 12,00 €
4 15 01 06 Zmiešané obaly 82,50 € 99,00 €
5 17 01 01 Betón 5,00 € 6,00 €
6 17 01 02 Tehly 30,00 € 36,00 €
7 17 01 03 Obkladačky, dlaždice a keramika 30,00 € 36,00 €
8 17 01 07 Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál... 30,00 € 36,00 €
9 17 02 01 Drevo 10,00 € 12,00 €
10 17 02 02 Sklo, Sklobetón 40,00 € 48,00 €
11 17 02 03 Plasty 82,50 € 99,00 €
12 17 03 02 Bitúmenové zmesi (Asfalt) 35,00 € 42,00 €
13 17 05 04 Zemina a kamenivo 10,00 € 12,00 €
14 17 09 04 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 112,50 € 135,00 €
15 20 01 01 Papier a Lepenka 55,00 € 66,00 €
16 20 02 01 Konáre a Lístie – biologicky rozložite iný odpad 43,00 € 51,60 €
17 20 03 07 Objemný odpad 112,50 € 135,00 €
18 20 03 08 Drobný stavebný odpad 112,50 € 135,00 €

Odber

Poradové číslo Názov Cena bez DPH / t Cena s DPH / t
1 Betónový recyklát , fr. 0/63; 0/90; 0/125; 22/63; 63/90; 63/125 6,50 € 7,80 €
2 Tehlový recyklát , fr. 0/63; 0/90; 0/125; 22/63; 63/90; 63/125 3,00 € 3,60 €
3 Zásypový materiál, fr. 0/22 3,50 € 4,20 €
4 Asfaltová drva , fr. 0/22 6,50 € 7,80 €

* Cena závisí od zloženia dovezeného odpadu, pričom nižšia cena platí pre odpad ktorý zodpovedá zatriedeniu podľa platnej legislatívy.

V cene dodávky služby je zahrnutý doklad o zhodnotení odpadu v zmysle platnej legislatívy a hierarchie odpadového hospodárstva.

Stiahnuť cenník